Generic placeholder image

Montaż nowych lub remont istniejących instalacji domofonowych i ich konserwacja

W związku z planowanym zleceniem wykonania prac związanych z montażem nowych oraz remontem lub  modernizacją istniejących instalacji domofonowych zlokalizowanych w budynkach niskich w zasobach naszej Spółdzielni informujemy, iż dokładne informacje na temat przedmiotowego zadania, a także Opis Przedmiotu Zamówienia oraz wszystkie materiały i dokumenty (arkusze, formularze, wzory umów itd.) niezbędne do sporzadzenia oferty można uzyskać w Dziale Technicznym SM „TERESA”.  
Kontakt telefoniczny pod nr tel.: 32 217 45 91, 32 217 12 07.
Wyznaczony termin składania ofert w formie papierowej upływa o godz. 800 w dniu 13.04.2023 r.  
Zapraszamy do złożenie oferty.

Czytaj więcej »

Generic placeholder image

Łatwy dojazd – czysta okolica

Master – Odpady i Energia Sp. z o.o. w Tychach prowadzi akcjię pod nazwą „Łatwy dojazd – czysta okolica”.

Ze  szczegółami można zapoznać się tutaj.

Apelujemy do Państwa o nieparkowanie w miejscach niedozwolonych i o nieutrudnianie dojazdu do śmietników pojazdom wywożącym odpady. 

Czytaj więcej »

Generic placeholder image

Przerwa w dostawie ciepłej wody

Jak informuje PEC nastąpi przerwa w dostawie ciepłej wody w dniu 23.03.2023 r. w godzinach do  8.00 do 19.00 dla następujących budynków: ul. Tołstoja 60-62 i 66-68. Ze szcegółami można zapoznać się tutaj 

Czytaj więcej »


Dyżur awaryjny

DYŻUR AWARYJNY całodobowy
 32 217−45−91
 668−740−483

 ul. Turkusowa 7 w Tychach

TELEFON AWARYJNY całodobowy
w przypadku awarii windy
601−465−540

Awarie nowo montowanych domofonów w budynkach wysokich 

600-558-618 

Zajęcia cykliczne organizowane przez Klub "Tuptuś"

Harmonogram wywozu odpadów w 2022 r.

Telefony alarmowe

POLICJA 997 , 32−325−62−00
STRAŻ MIEJSKA 986, 32−776-39-86
STRAŻ POŻARNA 998, 32−227−20−11
POGOTOWIE RATUNKOWE 999, 32−327−49−99
POGOTOWIE ENERGET. 991, 32−303-09-91
POGOTOWIE GAZOWE 992, 32-227-31-24
POGOTOWIE WOD−KAN. 994, 32−227−40−31
POGOTOWIE PEC 32-325-64-25

Koronawirus: informacje i zalecenia

Poniżej znajdują się ulotki na temat jak chronić się przed zakażeniem koronawirusem.

Pobierz ulotki tutaj.

Dzielnicowy

Nasz dzielnicowy to:

ST. SIERŻ. ZBIGNIEW ŁOSOŃ​  

tel.: 504 801 472  i 47 85 513 52

mail 

dzielnicowy.tychy.10@tychy.ka.policja.gov.pl

Urząd Skarbowy

Jakość powietrza w naszej okolicyPOGODA

Jak segregować odpady

Jeżeli masz wątpliwości jak segregować śmieci możesz to sprawdzić w wyszukiwarce zamieszczonej stronie internetowej firmy MASTER-Odpady i Energia Sp. z o.o. w Tychach. link do wyszukiwarki znajdziesz tutaj. Wpisując nazwę odpadu w wyszukiwarce dowiadujesz sie do jakiego pojemnika należy wrzucić odpad oraz miejsce gdzie należ go dostarczyć. Filmik instruktażowy dotyczący ulotki elektrostatycznej Segreaguj

Bezpłatny odbiór dużych elektrośmieci

Istnieje możliwość umówienia się na bezpłatny odbiór z mieszkania dużych elektrośmieci (lodówka, telewizor, zamrażarka itp.) z firmą Enviropol PL Sp. zo.o. . Ze szczegółami można zapoznać się tutaj.

Administrator 2023-03-16 11:39:43

Ogólnopolska petycja kierowana do Ministerstwa Klimatu i Środowiska
P E T Y C J A
Spółdzielnia Mieszkaniowa „TERESA” w Tychach informuje o możliwości przyłączenia się  do ogólnopolskiej petycji kierowanej do  Ministerstwa Klimatu i Środowiska w sprawie objęcia rekompensatami bezpośrednimi również wszystkich właścicieli oraz użytkowników lokali mieszkalnych stanowiących spółdzielnie mieszkaniowe. Akcja koordynowana jest przez Instytut Gospodarki Nieruchomościami w Katowicach.
Druk zawierający treść petycji można:
 • pobrać w wersji elektronicznej i wydrukować ze strony internetowej naszej Spółdzielni (klikając tutaj);
 • odebrać w wersji papierowej w Dziale technicznym, Klubie osiedlowym „TUPTUŚ” oraz biurze SM „TERESA” w godzinach ich otwarcia;
 • druki petycji, w ilości po kilka sztuk, zostały również wyłożone na skrzynkach pocztowych w każdej klatce schodowej znajdującej się w zasobach SM „TERESA”. 
Przekazując Państwu treść przedmiotowej petycji wyrażamy przekonanie, że tylko zbiorowym wysiłkiem oraz solidarnym działaniem możemy osiągnąć właściwe cele.  
Ze względu na krótki termin przekazania podpisanych petycji do koordynatora akcji, podpisane druki prosimy dostarczyć do siedziby Spółdzielni  w nieprzekraczalnym terminie do 17 marca 2023 r.
 
Jednocześnie informujemy, że przekazując swoje dane osobowe (imię, nazwisko i adres zamieszkania) oraz podpisując petycję wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Spółdzielnię, zgodnie z klauzulą informacyjną RODO* przedstawioną poniżej.
 
Z poważaniem, 
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej
 „Teresa” w Tychach
 
Klauzula dotycząca ochrony danych osobowych: 
1. Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, do czasu ich przekazania zgodnie z pkt 2 poniżej, jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „TERESA” z siedzibą w Tychach (43-100), Al. Marszałka Piłsudskiego 32, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000091020, NIP 6460325304, REGON  271052768 (zwana dalej: Spółdzielnią).
2. Dane osobowe osób podpisanych na petycjach zostaną przekazane przez Spółdzielnię - Instytutowi Gospodarki Nieruchomościami w Katowicach, ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice, KRS: 0000237936 (dalej: IGN), a następnie (zgodnie z założeniami IGN) petycje zostaną wniesione do Ministra Klimatu i Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa. 
3. Administrator będzie przetwarzał następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz podpis.
4. Celem przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest zebranie podpisów pod petycjami i przekazanie podpisanych petycji IGN, celem ich dalszego wniesienia przez IGN (zgodnie z założeniami IGN) do Ministra Klimatu i Środowiska. 
5. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO tj. na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne celem zebrania podpisów i wniesienia petycji do IGN, a następnie Ministra Klimatu i Środowiska.
6. Zakończenie przetwarzania danych osobowych przez Administratora nastąpi w momencie przekazania zebranych petycji do IGN.
7. Kontakt z Administratorem danych osobowych jest możliwy bezpośredniego w jego siedzibie, jak również za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość: 
numer telefonu:  32 217−45−91, 32 217−12−07,
adres e – mail: biuro@smteresa.pl.
8. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych do czasu zakończenia ich przetwarzania przez Administratora zgodnie z pkt 6 powyżej. 
9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel.: 22 531 03 00, www.uodo.gov.pl.
10. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane przez Administratora do państw trzecich ani udostępniane organizacjom międzynarodowym. Przy  przetwarzaniu Państwa danych osobowych przez Administratora nie będzie użyte zautomatyzowane podejmowanie decyzji, ani profilowanie. 
 
 
* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Administrator 2023-03-13 13:13:30

Dodatek mieszkaniowy zmiana od 9 lutego 2023 r.

Informacja na temat dodatków mieszkaniowych 

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego  i deklarację o wysokości dochodu mozna pobrać tutaj​

 

 

 

Administrator 2023-03-13 08:14:49

Łatwy dojazd – czysta okolica

Master – Odpady i Energia Sp. z o.o. w Tychach prowadzi akcjię pod nazwą „Łatwy dojazd – czysta okolica”.

Ze  szczegółami można zapoznać się tutaj.

Apelujemy do Państwa o nieparkowanie w miejscach niedozwolonych i o nieutrudnianie dojazdu do śmietników pojazdom wywożącym odpady. 

Administrator 2023-03-16 06:11:38

Informacja o rozliczeniu mediów za 2022 r. oraz podwyżce czynszu od 1 marca 2023 r.

Informujemy mieszkańców, że do oddawczych skrzynek pocztowych w dniu 22.02.2023 r. zostaną rozniesione:

 • rozliczenia za wodę za drugie półrocze 2022 r.,
 • rozliczenie centralnego ogrzewania za 2022 r.,
 • nowy czynsz za mieszkanie obowiązujący od 1.03.2023 r.

Informujemy, że zgodnie z Regulaminem ustalania i rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za użytkowanie lokali § 19 ust. 5 lit. a) obowiązkiem użytkownika lokalu jest: „sprawdzenie, co najmniej raz w miesiącu, czy wodomierz rejestruje zużycie wody. W przypadku stwierdzenia niesprawności wodomierza użytkownik lokalu zobowiązany jest w terminie do 3 dni od daty jej stwierdzenia zgłosić ten fakt do Spółdzielni”.
Z uwagi na odczyty wodomierzy drogą radiową, Spółdzielnia prosi o weryfikację stanów odczytanych z rzeczywistymi.
Wszelkie niezgodności prosimy zgłaszać w terminie do 14 dni w Dziale Księgowości (pok. nr 3) celem wyjaśnienia. Reklamacje zgłoszone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Nadpłaty zostaną zaliczona w poczet bieżących opłat za korzystanie z lokalu mieszkalnego.
W przypadku zaległości w opłatach czynszowych nadpłata nie podlega potrąceniu – zostaje zaliczona w poczet zaległości. Niedopłaty należy wpłacić do dnia 26.03.2023 r.

W przypadku stwierdzenia przez użytkownika lokalu braku zawiadomień w skrzynce pocztowej winien on w terminie 14 dni (do dnia 22.02.2023 r.) zgłosić ten fakt Spółdzielni celem ponownego zawiadomienia.

 

img_20180125_140556524.jpg
img_20180125_133542280.jpg

Administrator 2023-02-17 07:14:19

Regulacja zaworami termostatycznymi w mieszkaniach przynosi konkretne oszczędności.

Proponujemy Państwu zapoznać się z poniższą ulotką aby bardziej zrozumieć dziłanie zaworów termostatycznych umieszczonych przy grzejnikach w mieszkaniu. Aby otworzyć ulotkę należy kliknąć w zdjęcie poniżej.

Administrator 2023-02-09 07:47:03

Nieodpłatna pomoc prawna

https://umtychy.pl/pomoc-prawna 

Administrator 2023-01-05 13:48:00

INFORMACJA dotycząca instalacji domofonowych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „TERESA” w Tychach informuje, że:

 1. W zasobach SM „TERESA” prowadzony jest montaż nowych instalacji domofonowych zgodnie z decyzją Walnego Zgromadzenia z dnia 14 i 15 czerwca 2022 r..
 2. Prace zostały rozpoczęte od budynków wysokich, które nie posiadały aktualnie żadnych, czynnych instalacji domofonowych.

I. Budynki wysokie. 

II. Budynki niskie. 

Instrukcja obsługi domofonu 

Administrator 2023-01-16 07:29:06

Wieczór kolędowy w dniu 19.01.2023 r.

Śpiewanie kolęd było niezwykłym przeżyciem!  Atmosfera była pełna radości i ciepła, a każde kolejne kolędy rozbrzmiewały pięknie w naszych sercach. Wszyscy uczestnicy byli zaangażowani i śpiewali z ogromnym entuzjazmem. Słychać było radosne śmiechy, a każdy miał uśmiech na twarzy. Nie sposób opisać jak dobrze wszyscy się bawili, kiedy razem śpiewali kolędy, które przypominały o magii Bożego Narodzenia. Niektóre z nich śpiewaliśmy z zamkniętymi oczami, kiedy dźwięki przenosiły nas do dzieciństwa, a inne zaśpiewaliśmy z takim zaangażowaniem, jakby to było pierwszy raz. Było to wspaniałe doświadczenie, które na długo pozostanie w naszej pamięci. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że ta zabawa była tak niezapomniana. Zapraszamy powtórnie na wspólne kolędowanie z Panem Janem Paliczką w dniu 26 stycznia br. o godzinie 1600 do klubu "TUPTUŚ".

Poniżej kilka zdjęć.

koledy_(12).jpg
koledy_(1).jpg
koledy_(4).jpg
koledy_(3).jpg
koledy_(6).jpg
koledy_(8).jpg
koledy_(9).jpg
koledy_(10).jpg

Administrator 2023-01-20 08:53:29

Apel dzielnicowego w sprawie ochrony mieszkań przed włamaniem.

DRODZY MIESZKAŃCY
W związku z licznymi kradzieżami, kradzieżami z włamaniem do mieszkań/domów, w rejonie osiedla „T", „T-1", których najczęstszym łupem złodziei w ostatnim czasie jest kradzież mienia z wnętrza mieszkań dzielnicowy zwraca się z prośbą do Państwa, aby w prawidłowy sposób zabezpieczyć swoje mienie w celu zminimalizowania ryzyka związanego z zaistniałymi kradzieżami. Najczęściej do prób włamań z kradzieżą dochodzi do mieszkań umiejscowionych na parterze oraz domów jednorodzinnych. Przyczyną tego jest fakt, że często balkony bloku oraz domy jednorodzinne są zasłonięte krzewami i roślinami ozdobnymi.
W dzisiejszych czasach mamy możliwość skutecznej walki z zaistniałym procederem, min. poprzez montaż kamer monitoringu, rolet antywłamaniowych, atestowanych zamków antywłamaniowych w drzwiach, co może zniechęcić do działania potencjalnych złodziei. Są to bardzo proste metody, ale czesto skuteczne do walki z zaistniałym procederem. Nadmieniam również, że dzielnicowy w ramach sluzby obchodowej będzie równiez dokonywał kontroli w przedmiotowym zakresie.
Dzielnicowy:
St sierż. Zbigniew Losoń
tel.: 504 801 472

 

Administrator 2023-01-12 13:22:02

Od 22 grudnia 2022 r. nowe ceny za wodę !!!

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A. informuje,  że na podstawie art. 24e ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028, z 2022 r. poz. 1549), Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna informuje szanownych klientów, iż zgodnie z Decyzją NR GL.RZT.70.61.2022, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, z dnia 5 grudnia 2022 r. na terenie Gminy Miasta Tychy obowiązywać będzie poniżej przedstawiona taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę. https://rpwik.tychy.pl/ceny-wody-gmina-tychy/

Zmiana cen jest niezależna od Spółdzielni.

Administrator 2022-12-21 13:00:27

INFORMACJA o podwyżkach za ciepło.

Informujemy, że Spółdzielnia otrzymała z PEC sp. z o.o. wiadomość, że z dniem 22 grudnia 2022 r. Tauron Ciepło Sp. z o.o.  wprowadza nowe – wyższe ceny ciepła zawarte w Taryfie dla ciepła. W okresie od 22 grudnia 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r. cena ciepła wzrośnie o ok. 35%.
Informujemy jednocześnie, że PEC Tychy Sp. z o.o. wprowadziła od 1.01.2023 r. do rozliczeń nowe stawki opłat za ciepło (wzrost o ok. 17% i 23% w zależności od grupy taryfowej).
Spółdzielnia dokona analizy ustalonych zaliczek wnoszonych na poczet opłaty za centralne ogrzewanie i podgrzanie centralnej ciepłej wody i ustali ich nową wysokość w celu  uniknięcie dużych niedopłat przy rozliczeniu ciepła. O nowej wysokośći zaliczek zostaniecie Państwo powiadomieni. 
Nadmieniamy, że ww. opłaty są opłatami niezależnymi od Spółdzielni, zaliczkowymi i ostateczne ustalenie kosztów oraz ich rozliczenie w poszczególnych budynkach nastąpi na koniec okresu rozliczeniowego, zgodnie z obowiązującym w Spółdzielni Regulaminem ustalania i rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali.
 

Administrator 2023-01-04 07:19:52

Wietrzenie i ogrzewanie mieszkania

Wyposażenie budynków w nowoczesne urządzenia umożliwiające sterowanie dopływem ciepła do mieszkań, szczelne okna, konieczność zapewnienia wentylacji, ocieplenie budynku… to wszystko wpływa na użytkowanie mieszkania. Jedni lokatorzy w sezonie grzewczym całkowicie zamykają dopływ ciepła, co w budownictwie wielorodzinnym jest niedopuszczalne. Oszczędzanie na wentylacji jest natomiast przyczyną rozwoju pleśni, która jest tylko początkiem kolejnych problemów.

Źródła wilgoci

Gotowanie w kuchni, pranie, suszenie, kąpiele, zmywanie naczyń oraz wiele innych codziennych czynności powoduje powstawanie w mieszkaniu dużych ilości pary wodnej. Jak pokazują badania naukowe, także człowiek przekazuje do otoczenia około 1,5 litra wody – poprzez skórę i oddychanie.

Stare okna były najczęściej nieszczelne i powodowały przeciągi. Z jednej strony powodowało to ciągłe uciekanie ciepła i ogromne straty energii, z drugiej jednak strony nasycone wilgocią powietrze z naszych mieszkań w automatyczny i ciągły sposób wymieniało się z suchym powietrzem z zewnątrz. Nowoczesne systemy profili są jednak już tak szczelne, że pozwalają tylko na minimalną wymianę powietrza.

Ogrzewanie

W sezonie grzewczym przede wszystkim należy odpowiednio ustawić zawory z głowicami termostatycznymi.  Dają one możliwość indywidualnej regulacji temperatury w pomieszczeniu. Zawory zmniejszają lub zwiększają dopływ ciepłej wody do grzejnika, tak, aby w pomieszczeniu panowała żądana temperatura.

Warto pamiętać, że obniżając temperaturę w pomieszczeniu o jeden stopień zmniejszamy zużycie ciepła i koszty ogrzewania o około 5%. Za temperaturę optymalną w poszczególnych pomieszczeniach uważa się:

 • w pokojach mieszkalnych 20-21 oC,
 • w kuchni i sypialni 18 oC,
 • na klatce schodowej 8 oC.

Ponadto należy dbać o to, aby grzejniki były całkowicie odsłonięte i bez obudowy, a podczas wietrzenia pomieszczeń głowice termostatyczne powinny być ustawiane do pozycji minimum – dotyczy to przede wszystkim zimy.

Wentylacja

Warto wyposażyć okna w nawiewniki, które regulują dopływem powietrza do wnętrza mieszkania w funkcji wilgotności, czyli im większa wilgotność w pomieszczeniu tym bardziej otwarty nawiewnik, co z kolei pozwala usunąć nadmiar wilgoci. Wietrzenie mieszkania powinniśmy przeprowadzać przez pełne otwarcie okna na krótki okres czasu. W ten sposób powietrze w całości wymieni się, a nie nastąpi wyziębienie pomieszczenia. Gdy po praniu lub gotowaniu w powietrzu jest duża ilość pary wodnej, należy przewietrzyć pomieszczenie, aby nie dopuścić do zawilgocenia mieszkania. Pamiętajmy, aby pod drzwiami do pokoi i kuchni pozostała co najmniej centymetrowa szczelina, a w drzwiach do łazienki otwór o powierzchni 220 cm2. Otwory te zapewniają dopływ powietrza tak, aby przez kanał wentylacyjny następował odpływ powietrza.

Najbardziej efektywne wietrzenie następuje poprzez otwarcie przynajmniej dwóch okien w pomieszczeniu na czas 10 minut. Dzięki temu w krótkim czasie można odprowadzić duże ilości wilgoci z pomieszczenia.

Warto też pamiętać, że ciepłe powietrze w pomieszczeniach szczególnie narażonych na wilgoć, jak łazienka czy kuchnia, będzie zawsze bardziej wilgotne niż zimne powietrze na zewnątrz. Dlatego jeśli podczas zimnej pory roku na zewnątrz pada deszcz, śnieg lub jest mgła, to i tak można bez wahania wietrzyć swoje mieszkanie. Nieprawdą jest, że podczas wietrzenia wprowadza się wilgoć do środka pomieszczenia.

Właściwe wietrzenie oszczędza energię, redukuje koszty ogrzewania, ogranicza obciążenie naszego środowiska oraz podnosi komfort mieszkania.

Pamiętaj:

 • Właściwe wietrzenie oszczędza energię, jest bardziej higieniczne i pomaga uniknąć problemów związanych z wilgotnością w pomieszczeniach.
 • Nie należy wietrzyć pomieszczeń zbyt długo przy uchylonych oknach.
 • Jeśli okna zaczynają parować od wewnętrznej strony, należy natychmiast intensywnie przewietrzyć pomieszczenie.
 • Jeśli suszymy pranie w pomieszczeniach, podnosi to od razu wilgotność.

 

Administrator 2022-11-21 08:24:35

Krajowy test sprawności syren alarmowych

W dni 22 listopada 2022 r. w godzinach pomiędzy  900  a 1300 zostaną załączone syreny alarmowe. Ze szczegółami można zapoznać się klikając tutaj.

Administrator 2022-11-18 06:40:03

Przerwa w dostawie ciepłej wody

Jak informuje PEC nastąpi przerwa w dostawie ciepłej wody w dniu 23.03.2023 r. w godzinach do  8.00 do 19.00 dla następujących budynków: ul. Tołstoja 60-62 i 66-68. Ze szcegółami można zapoznać się tutaj 

Administrator 2023-03-22 13:55:37

Posprzątaj części wspólne budynku ze swoich przedmiotów.

W związku z zagrożeniem pożarowym Spółdzielnia Mieszkaniowa „TERESA” w Tychach wzywa do pilnego usunięcia z części wspólnych budynku wszystkich: mebli, rowerów, wózków dziecięcych, doniczek, skrzynek na kwiaty i innych przedmiotów oszpecających wygląd budynku oraz utrudniających swobodne poruszanie się po klatkach schodowych i gankach piwnicznych. 
Jeśli coś pozostawionego na schodach, korytarzu lub ganku piwnicznym zagrozi życiu i zdrowiu ludzi poprzez np. zablokowanie wyjścia pożarowego, utrudnienie ewakuacji lub spowoduje rozprzestrzenianie się ognia, należy liczyć się z konsekwencjami swojego działania.
Zgodnie z art. 82 Kodeksu wykroczeń: „Kto dokonuje czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji […] podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany”.

Ponadto:

 1. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów - Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 z późn. zm.:  „W obiektach oraz na terenach przyległych do nich jest zabronione wykonywanie następujących czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji: lokalizowanie elementów wystroju wnętrz, instalacji i urządzeń w sposób zmniejszający wymiary drogi ewakuacyjnej […], uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do urządzeń przeciwpożarowych […], wyjść ewakuacyjnych […] wyłączników prądu elektrycznego […]”.  
 2. Zgodnie z Regulaminem w sprawie zasad używania lokali w domach spółdzielni oraz zasad porządku domowego i współżycia mieszkańców w Spółdzielni Mieszkaniowej „TERESA” w  Tychach: „Zabrania się […] składowania w miejscach wspólnie użytkowanych jakichkolwiek przedmiotów np. mebli, urządzeń itp.; […] Zabrania się zastawiania przejść meblami, opakowaniami, wózkami lub innymi rzeczami utrudniającymi swobodne poruszanie się w przypadku pożaru.”

Administrator 2022-10-27 06:55:12

Pojemniki na elektrośmieci

Uprzejmie informujemy, że na naszym terenie w rejonach wiat śmietnikowych umiejscowione zostały dwa pojemniki koloru czerwonego na elektrośmieci . Lokalizacja pojemników :

 • rejon wiaty śmietnikowej pomiędzy budynkiem przy ul. Turkusowej 7 i ul. Turkusowej 19,
 • rejon wiaty śmietnikowej na parkingu przy ul. Armii Krajowej 31.

Zbiórce w czerwonych kontenerach podlega: 

 • drobny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w tym m.in.: laptopy, tablety, klawiatury, myszki, słuchawki, piloty, drukarki, telefony, kamery, aparaty fotograficzne, MP3, odbiorniki radiowe, wiertarki i inne elektronarzędzia,  konsole, PSP,  drony, suszarki, lokówki, prostownice, młynki do kawy, tostery, wagi kuchenne łazienkowe, niewielkie ekspresy do kawy, zabawki elektryczne, sprzęt muzyczny i sportowy, odkurzacze, przewody elektroniczne, podzespoły komputerowe, czajniki, miksery, maszynki do mielenia, ubijania.  
 • baterie i akumulatory- zużyte baterie i akumulatory, używane w telefonach, elektronarzędziach, zabawkach, pilotach, zegarkach; 

Do kontenerów nie wolno wrzucać: 
odzieży, szkła i opakowań szklanych, żarówek w tym żarówek LED, opakowań po olejach, opon, resztek jedzenia, odpadów medycznych, zużytych leków, dużych urządzeń elektronicznych, telewizorów, akumulatorów samochodowych.

Istnieje również możliwość umówienia się na bezpłatny odbiór z mieszkania dużych elektrośmieci.i.
 

Administrator 2022-07-07 06:30:24

NIeodpłatna pomoc dla seniora

Administrator 2022-05-13 06:29:32

Nie dla rosyjskiej agresji na Ukrainę!

Administrator 2022-03-01 07:08:45

Pamiętaj o uaktualnieniu deklaracji za odpady.

Urodził się noworodek? Ktoś się wprowadził lub wyprowadził? A może zmarła osoba? W każdym z tych przypadków zgłoś nową deklarację za odpady!
Przy każdej zmianie ilości osób w lokalu mieszkalnym należy pamiętać o zmianie deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Konsekwencja niezgłoszenia wszystkich osób zamieszkujących w danym lokalu mieszkalnym może wpłynąć na obowiązek uiszczenia zaległej opłaty śmieciowej.
Przypominamy szczególnie tym rodzicom, którzy nie zgłosili swoich pociech, o dopilnowaniu tego obowiązku. Pamiętajmy - sam meldunek dziecka nie zwalnia z obowiązku złożenia nowej deklaracji za wywóz odpadów komunalnych. Z chwilą zamieszkania w lokalu mieszkalnym, narodzone dziecko powinno zostać ujęte w deklaracji!!!
Informujemy, że w przypadku zmiany ilości osób zamieszkujących w lokalu, członkowie Spółdzielni, właściciele lokalu lub najemcy winni złożyć nowe oświadczenie w terminie 7 dni od daty zaistnienia zmiany, zgodnie z § 6 ust. 2 Regulaminu ustalania i rozliczania gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali. 
Druk oświadczenia o liczbie osób zamieszkujących w lokalu można pobrać z naszej strony internetowej www.smteresa.pl lub pobrać osobiście w biurze naszej Spółdzielni (w pokoju nr 5).

Administrator 2021-12-10 07:43:23

Uwaga na doniczki i skrzynki na kwiaty na parapetach okiennych

W związku ze stwierdzeniem powtarzających się przypadków wystawiania doniczek i skrzynek na kwiaty na parapety okienne SM „TERESA” wzywa do bezzwłocznego uprzątnięcia wszystkich doniczek trzymanych na zewnętrznych parapetach.
Przypominamy, że takie instalowanie doniczek może być przyczyną groźnego wypadku oraz niszczenia elewacji.
Ponadto Spółdzielnia Mieszkaniowa „TERESA”  w Tychach informuje, że zgodnie z Regulaminem w sprawie zasad używania lokali w domach Spółdzielni  oraz zasad porządku domowego i współżycia mieszkańców w Spółdzielni Mieszkaniowej  „TERESA” Tychach (§ 3 punkt 8): 
„Zabrania się instalowania doniczek i skrzynek na kwiaty na balkonach i w oknach w sposób zagrażający bezpieczeństwu przechodniów i użytkowników lokali położonych poniżej, a także w sposób nie zabezpieczający przed ściekaniem wody”

 

doniczki_na_kwiaty_1.jpg
doniczki_na_kwiaty_2.jpg
doniczki_na_kwiaty_3.jpg
doniczki_na_kwiaty_4.jpg

Administrator 2021-11-02 13:11:43

Pożar w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

Warto zapoznać sie z materiałami opracowanymi przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy we współpracy z warszawską Komendą Miejską PSP w ramach kampanii o ewakuacji. Zachęcamy do obejrzenia pięciu filmów poświęconych tej tematyce zamieszczonych  na stronie: https://www.gov.pl/web/kgpsp/bezpieczna-ewakuacja  

Warto skorzystać z tak przygotowanych wskazówek, gdyz każdy mieszkaniec powinien liczyć się z wystąpieniem tak niebezpiecznej sytuacji, jaką jest pożar.

Administrator 2021-11-08 10:33:09

Pojemniki na elektrośmieci

W Tychach w różnych punktach miasta rozlokowane zostały charakterystyczne czerwone pojemniki na zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Ze szczegółami można zapoznać się w tygodniku Twoje Tychy zamieszczonymi tutaj.
Najbliższy taki pojemnik znajduje się przy ul. Armii Krajowej w okolicy sklepu Rossmann.

Administrator 2021-04-12 08:12:53

Co zrobić z dużymi elektrośmieciami

Uprzejmie informujemy, że każdy lokator we własnym zakresie winien zutylizować elektrośmieci. Istnieje wiele możliwości pozbycia się ich.

 1. Można zdać sprzęt stary podczas zakupu nowego.
 2. Można bezpłatnie oddać go do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
 3. Można skontaktować się z firmą MB Recycling pod numerem telefonu 572 102 102 i umówić się na termin odbioru wielkogabarytowego sprzętu AGD. Usługa ta jest związana z niewielką opłatą, ale w zamian za to pracownicy firmy odbiorą przekazywany sprzęt z mieszkania. 

Pozostawienie sprzętu AGD pod komorami śmieciowymi i altankami śmieciowymi naraża wszystkich mieszkańców na poniesienie dodatkowych kosztów na ich utylizację. Szanujmy więc tym samym nasze wspólne pieniądze i utylizujmy elektrośmieci we własnym zakresie. Z ciekawymi informacjami na ten temat można zapoznać się w tygodniku Twoje Tychy zamieszczonymi tutaj.

Administrator 2021-03-11 07:01:37

Nieodpłatne porady prawne

Uprzejmie informujemy, że można uzyskać nieodpłatne porady prawne. Aby się zapisać na nieodpłatne porady prawne należy dzwonić pod numer 32 776 30 31 w godzinach pracy Urzędu Miasta. W załączeniu plakat i ulotka z informacjami nt. możliwości bezpłatnego skorzystania z poradnictwa obywatelskiego, pomocy prawnej oraz z mediacji.

Administrator 2021-02-01 10:43:27

Nowe opłaty za ścieki od 18.11.2020 r.

Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A., Al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy informuje Szanownych Klientów, że na podstawie Decyzji nr GL.RZT.70.31.2020 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie od dnia 18.11.2020 r. do 17.11.2023 r. na terenie Gminy Tychy obowiązywać będzie następująca taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 3 lat. Zmiana cen jest niezależna od Spółdzielni.

Z nową taryfą można zapoznać się tutaj 

 

Administrator 2021-02-05 07:37:32

Nowe zasady naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informujemy, że na podstawie Uchwały Rady Miasta Tychy nr XVI/341/20 z dnia 30 kwietnia 2020 roku (która wejdzie w życie 01.01.2021 roku) zwalania się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1390, ze zm.). 
Zwolnienie, o którym mowa wyżej wynosi 20% stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Osoby, którym przysługuje Karta Dużej Rodziny chcące skorzystać z 20% zwolnienia w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinny złożyć w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „TERESA” w Tychach nowe „Oświadczenie właściciela lokalu mieszkalnego w budynku wielolokalowym o liczbie osób w nim zamieszkałych” wskazując w nim jednocześnie m. in. liczbę osób zamieszkałych w lokalu oraz liczbę osób zamieszkujących w lokalu objętych Kartą Dużej Rodziny wraz z podaniem jej numeru. Druk oświadczenia można pobrać w siedzibie SM „TERESA” lub tutaj.  

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „TERESA” w Tychach przypomina o obowiązku składowania odpadów komunalnych segregowanych (tworzywa sztuczne, papier, szkło) w wydzielonych dla poszczególnych budynków altanach śmietnikowych. Odpady pozostałe po segregacji (odpady zmieszane + bioodpady) należy składować w komorach zsypowych przynależnych do danej klatki (wieżowce), a w zabudowie niskiej w przydzielonych altanach śmietnikowych.  Na podstawie Uchwały nr XXI/436/20 Rady Miasta Tychy z dnia 29 października 2020 roku w przypadku nie wypełnienia obowiązku segregacji odpadów komunalnych w sposób selektywny naliczana będzie opłata za wywóz odpadów komunalnych w wysokości dwukrotności stawki tj. 52,00 zł/osobę/miesiąc. Ponadto w przypadku nałożenie przez Referat Odpadów Komunalnych Miasta Tychy kary w związku z brakiem segregacji odpadów komunalnych lokatorzy zostaną zobowiązani do pokrycia ww. kosztów. 

Administrator 2021-01-04 06:39:20

Wyrok w sprawie obowiązku udostępnienia przez właściciela mieszkania.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "TERESA" wystąpiła do sądu w sprawie zobowiązania właściciela do udostępnienia mieszkania w celu usunięcia awarii instalacji anteny zbiorczej. Wyrok w tej sprawie zapadł zgodnie  z przepismi prawa, ze statutem, zdrowym rozsądkiem i oczekiwaniami Spółdzielni. Treść wyroku publikujemy ku przestrodze tych, którzy nie chcieliby  udostępnić mieszkania w celu usunięcia jakiejkolwiek awarii instalacji, która stanowi część wspólną. Z treścią wyroku można zapoznać się tutaj.

Administrator 2020-09-03 09:50:59

Zunifikowane zasady odbioru odpadów

W załączeniu zunifikowane zasady odbioru odpadów wielkogabarytowych i pochodzenia remontowo-budowlanego z miejsc gromadzenia odpadów w zabudowie wielorodzinnej. Prozimy o uważną lekturę zasad i bezwzględne stosowanie się do nich w trosce o estetykę osiedla i własną kieszeń. Szczegóły tutaj

 

Administrator 2021-02-04 07:36:49

To był fałszywy alarm.

W dniu 28 stycznia 2020 r. pod budynek przy ul. Piłsudskiego 28-36 przyjechały na sygnale 4 wozy strażackie. Straż uzyskała zgłoszenie telefoniczne, że na korytarzu czuć dym. Dzielni strażacy niczego złego nie stwierdzili i odjechali. Na klatce schodowej zadziałał system oddymiania, który spowodował otwarcie okna oddymiającego na ostatniej kondygnacji. Na szczęście skończyło sie na strachu.

Administrator 2020-01-28 12:11:19

Droga przeciwpożarowa

Administrator 2020-01-31 06:59:29

Informacje o opłacie przekształceniowej gruntów

W związku z wykupem gruntu przez Spółdzielnię Mieszkaniową „TERESA” w Tychach zmianie ulegnie stawka opłaty przekształceniowej z uwzględnieniem bonifikaty w wysokości 75 % i wniesionej opłaty za 2019 rok. Spółdzielnia Mieszkaniowa „TERESA” w Tychach informuje mieszkańców posiadających spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, że w związku z wykupem gruntu na własność w 2019 roku nastąpi zmiana stawki w opłacie z tytułu opłaty przekształceniowej. 
Na podstawie Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2018 r. poz. 1716 ze zm.) SM „TERESA” w Tychach złożyła w Urzędzie Miasta Tychy Wydział Gospodarki Nieruchomościami zgłoszenie o zamiarze dokonania opłaty jednorazowej z uwzględnieniem 75 % bonifikaty. Opłata przekształceniowa stanowi 20-krotność dotychczasowo wnoszonej opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu i pomniejszo-na jest o przyznaną bonifikatę. Ustalona opłata przekształceniowa po odliczeniu wniesionej opłaty za 2019 rok stanowi zobowiązanie lokatorów posiadających spółdzielcze prawo do lokalu wobec Spółdzielni. Wyliczone zobowiązanie z tytułu opłaty przekształceniowej zostało rozłożone na okres 3 lat (36 rat).
Na podstawie Uchwały nr 17/11/2019 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „TERESA” z dnia 18 listopada 2019 r. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „TERESA” w dniu 20 listopada 2019 r. podjął Uchwałę nr 38/11/2019 w sprawie zmiany stawki za opłatę przekształceniową, która będzie obowiązywała w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2022 r. Po tym okresie, tj. od stycznia 2023 roku nie będzie naliczeń z tytułu opłaty przekształceniowej.
Ponadto informujemy, że osoby posiadające odrębną własność lokalu, wszystkie sprawy związane z przekształceniem wieczystego użytkowania gruntu w pełną własność załatwiają w Urzędzie Miasta Tychy.

 

Administrator 2019-12-05 06:44:30

Dodatkowe niepotrzebne wydatki za wywóz i utylizację gruzu, odpadów zielonych itp.

Wielkim problemem jest podrzucanie odpadów zielonych pod altany śmietnikowe i komory śmieciowe oraz składowanie gruzu i odpadów budowlanych. W celu utrzymania porządku Spółdzielnia musi zlecać dodatkowy transport, celem wywiezienia odpadów zielonych, gruzu czy innych odpadów budowlanych, ponosząc jednocześnie dodatkowy koszt ich utylizacji. Warto wiedzieć, że gmina dokonuje kontroli sposobu segregacji odpadów. Stwierdzenie niesegregowania śmieci może skutkować podwyższeniem opłaty za odbiór odpadów o 100%, co wszyscy odczują w swoich portfelach. Dla przypomnienia jak segregować śmieci prosimy zapoznać się z ulotką .
Apelujemy do wszystkich mieszkańców przede wszystkim o przestrzeganie obowiązujących zasad segregacji odpadów! Dopilnujmy, by śmieci znajdowały się w odpowiednich kontenerach. Szanujmy więc tym samym nasze wspólne pieniądze, wszak zamiast na dodatkowe wywozy nieczystości można przeznaczyć je np. na poprawę komfortu zamieszkiwania w zasobach Spółdzielni. W roku 2021 na dodatkowy wywóz i utylizację wydaliśmy prawie 60 tys. zł, a za 9 m-cy 2022 r. już 40 tys. zł. To są ogromne pieniądze, które można było przecież przeznaczyć na inne cele.
Informację o tym co należy zrobić ze starymi meblami, gruzem i odpadami zielonymi z ogródków przydomowych znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej (poniżej).

Administrator 2022-11-10 09:42:26

Co zrobić ze starymi meblami, gruzem i odpadami zielonymi z ogródków przydomowych?
 1. Stare meble są wywożone w każdą środę, dlatego prosimy o wystawianie ich pod śmietnik we wtorek wieczorem, aby nie zalegały na osiedlu przez dłuższy czas.
 2. Gruz i inne odpady budowlane powstające w wyniku samodzielnego wykonywania remontu mieszkania należy dostarczać we własnym zakresie i na własny koszt bezpośrednio do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Odpady te przyjmowane są w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych nieodpłatnie w ilości 1,0 tony rocznie/lokal mieszkalny.   
 3. Odpady zielone (trawa, liście, gałęzie itp.) z ogródków przydomowych mogą być składowane przy śmietnikach  i komorach śmieciowych wyłącznie(!!!) w brązowych workach, które można pobrać nieodpłatnie w Dziale Technicznym Spółdzielni. 

Pozostawianie gruzu, okien i innych odpadów z remontów pod śmietnikami oraz odpadów z ogródków luzem lub w workach innych niż brązowe powoduje, że za ich wywóz Spółdzielnia ponosi dodatkowe koszty (transportu i utylizacji). W związku z tym prosimy naszych mieszkańców o reagowanie w sytuacjach gdy się świadkami takich incydentów. Porządek na naszych nieruchomościach dotyczy nas wszystkich, a mieszkając tak blisko siebie potrafimy wiele dostrzec. Apelujemy o wspólne dbanie o koszty i estetykę na osiedlu.

Administrator 2022-11-21 07:26:11

Nie parkuj na drodze p.poż.

Straż Miejska we współpracy ze spółdzielnią przypomina wszystkim kierowcom o o zakazie parkowania na drogach p.pożarowych. Pismo skierowane jest do mieszkańców budynków przy al. Marszałka Piłsudskiego 40-56, ale dotyczy ono wszystkich kierowców. W załączeniu pismo Straży Miejskiej.

Administrator 2019-10-09 10:05:02

Dziki na naszym osiedlu ciąg dalszy

Dzięki uprzejmości jednego z naszych lokatorów Pana Mariusza Ledwonia uzyskaliśmy film na którym nagrano w nocy 4 listopada 2019 r. stado grasujących dzików pod blokiem na ul. Turkusowej 21-27 

 

 

Administrator 2021-08-02 14:26:34

Dziki na naszym osiedlu

Na naszym osiedlu w nocy pojawiają sie dziki. Z ich nocnej bytności pozostaje jedynie buchtowisko (miejsce  zryte przez dziki poszukujące pożywienia). Poniżej zamieszczamy zdjęcia z bytności dzików w dniu 28 października br. w pobliżu budynku przy ul. Tołstoja 2-12. O tym jak należy zachować się spotykając dzika można dowiedzieć się tutaj

dziki_1.jpg
dziki_2.jpg
dziki_4.jpg
dziki_5.jpg

Administrator 2019-11-05 10:14:47

Jak parkujemy na drodze p.poż.

Tylko przykłady parkowania z dnia 13 września. Strach pomyśleć co sie stanie, gdy będzie sie liczył czas dojazdu do budynku przez służby ratunkowe. Polecamy przemyśleniu. 

 

parkowanie_na_drodze_p.poz.jpg
parkowanie_na_drodze_p.poz_nr_2.jpg
parkowanie_od_4_dni_na_drodze_p.poz.jpg

Administrator 2019-09-16 06:00:22

Nie odbieraj sobie i innym szansy na ratunek

W Tychach ruszyła kampania informacyjna pn. „Nie odbieraj sobie i innym szansy na ratunek”. Dotyczy ona parkowania samochodów na drogach pożarowych. W kampanię zaangażowani są funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach, Komendy  Miejskiej Policji, Straży Miejskiej, Urzędu Miasta oraz zarządcy i administratorzy zasobów mieszkaniowych. Na naszym osiedlu kręcony był klip prewencyjny.

 

Administrator 2021-08-02 14:01:39

Walka z komarami

Sprzymierzeńcem w walce z komarami są jerzyki (Apus apus) - ptaki podobne do jaskółek. Od 2014 r, Spłdzielnia systematyczne wykonując docieplenie budynków montuje na elewacji budki lęgowe dla ptaków (w większości dla jerzyków). Ilość montowanych budek każdorazowo jest zgodna z uzyskaną ekspertyzą ornitologiczną. W latach 2014-2020 zamontowaliśmy wszystkich budek około 500 szt. Mamy nadzieję, że te pożyteczne ptaki ulżą naszym mieszkańcom w walce z komarami na osiedlu. Jeden jerzyk w ciągu jednego dnia łapie jak podają różne źródła od kilku do kilkunastu tysięcy owadów. O pożytecznej walce jerzyków z owadami można poczytać w internecie np.: tutaj lub tutaj.      
Poniżej przykładowe zdjęcia z zamontowanymi budkami dla jerzyków.

 

tolstoja_8_12_n_budki.jpg
tolstoja_14_20_w_budki.jpg
tolstoja_66_68_n_budki.jpg
armii_krajowej_41_45_e_budki.jpg

Administrator 2020-11-26 08:21:02

Nie czekaj aż śnieg stopnieje.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „TERESA” zwraca się z prośbą do mieszkańców o sprzątanie na bieżąco zalegającego śniegu na balkonie. Jego topnienie powoduje zalewanie mieszkań i  sufitów balkonów poniżej.

Administrator 2019-01-21 07:44:24

Ochrona siedlisk ptaków

Spółdzielnia Mieszkaniowa "TERESA" otrzymała podziękowanie od Pana Prezydenta Miasta Tychy za ochronę siedlisk ptaków.

 

Administrator 2019-06-21 05:08:15

Jak oszczędzać energię cieplną w mieszkaniu.

W sezonie grzewczym przede wszystkim należy odpowiednio ustawić zawory z głowicami termostatycznymi.  Dają one możliwość indywidualnej regulacji temperatury w pomieszczeniu. Zawory zmniejszają lub zwiększają dopływ ciepłej wody do grzejnika, tak, aby w pomieszczeniu panowała żądana temperatura.

Warto pamiętać, że obniżając temperaturę w pomieszczeniu o jeden stopień zmniejszamy zużycie ciepła i koszty ogrzewania o około 5%. Za temperaturę optymalną w poszczególnych pomieszczeniach uważa się:

 • w pokojach mieszkalnych 20-21 oC,
 • w kuchni i sypialni 18 oC,
 • na klatce schodowej 8 oC.

Ponadto należy dbać o to, aby grzejniki były całkowicie odsłonięte i bez obudowy, a podczas wietrzenia pomieszczeń głowice termostatyczne powinny być ustawiane do pozycji minimum – dotyczy to przede wszystkim zimy.

Wentylacja

Warto wyposażyć okna w nawiewniki, które regulują dopływem powietrza do wnętrza mieszkania w funkcji wilgotności, czyli im większa wilgotność w pomieszczeniu tym bardziej otwarty nawiewnik, co z kolei pozwala usunąć nadmiar wilgoci. Wietrzenie mieszkania powinniśmy przeprowadzać przez pełne otwarcie okna na krótki okres czasu. W ten sposób powietrze w całości wymieni się, a nie nastąpi wyziębienie pomieszczenia. Gdy po praniu lub gotowaniu w powietrzu jest duża ilość pary wodnej, należy przewietrzyć pomieszczenie, aby nie dopuścić do zawilgocenia mieszkania. Pamiętajmy, aby pod drzwiami do pokoi i kuchni pozostała co najmniej centymetrowa szczelina, a w drzwiach do łazienki otwór o powierzchni 220 cm2. Otwory te zapewniają dopływ powietrza tak, aby przez kanał wentylacyjny następował odpływ powietrza.

Najbardziej efektywne wietrzenie następuje poprzez otwarcie przynajmniej dwóch okien w mieszkaniu na czas 10 minut. Dzięki temu w krótkim czasie można odprowadzić duże ilości wilgoci z mieszkania.

Warto też pamiętać, że ciepłe powietrze w pomieszczeniach szczególnie narażonych na wilgoć, jak łazienka czy kuchnia, będzie zawsze bardziej wilgotne niż zimne powietrze na zewnątrz. Dlatego jeśli podczas zimnej pory roku na zewnątrz pada deszcz, śnieg lub jest mgła, to i tak można bez wahania wietrzyć swoje mieszkanie. Nieprawdą jest, że podczas wietrzenia wprowadza się wilgoć do środka pomieszczenia.

Właściwe wietrzenie oszczędza energię, redukuje koszty ogrzewania, ogranicza obciążenie naszego środowiska oraz podnosi komfort mieszkania.

Pamiętaj:

 • Właściwe wietrzenie oszczędza energię, jest bardziej higieniczne i pomaga uniknąć problemów związanych z wilgotnością w pomieszczeniach (powstawania grzyba).
 • Nie należy wietrzyć pomieszczeń zbyt długo przy uchylonych oknach.
 • Jeśli okna zaczynają parować od wewnętrznej strony, należy natychmiast intensywnie przewietrzyć pomieszczenie.
 • Jeśli suszymy pranie w pomieszczeniach, podnosi to od razu wilgotność.

Administrator 2019-12-27 06:35:10

UWAGA EMERYCI I RENCIŚCI !!!

Informujemy, że jest możliwość otrzymania zaświadczenia na przejazd pociągiem pośpiesznym Intercity itp. z 37% zniżką na dwa przejazdy w roku. Zaświadczenie można otrzymać w siedzibie Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Tychach przy ul. Budowlanych 41. Więcej informacji: tel. 32 327 00 05 w poniedziałki i środy od 1000 do 1400.

Administrator 2018-08-28 09:34:20

RODO w Spółdzielni Mieszkaniowej TERESA

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO). Poniżej przedstawiamy "Informację o przetwarzaniu danych osobowych" obowiązującą w Spłdzielni Mieszkaniowej "TERESA"

 

Administrator 2021-02-05 07:39:01

Uwaga Mieszkańcy na przedstawicieli firm oferujących różne usługi budowlane.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „TERESA” w Tychach informuje, że dochodzą do nas sygnały, że  na terenie naszego osiedla działają przedstawiciele różnych firm proponujący wymianę miedzy innymi: grzejników w mieszkaniach, drzwi wejściowych, piecyków gazowych itp. powołując się, że prace są prowadzone na zlecenie Spółdzielni Mieszkaniowej „TERESA”. Informujemy Państwa, że Spółdzielnia Mieszkaniowa „TERESA” nie zlecała wykonywania żadnych prac w lokalach mieszkalnych. W razie jakichkolwiek wątpliwości można się kontaktować ze Spółdzielnią Mieszkaniową „TERESA” tel. 32/217-12-07 lub 32/ 217-45-91 gdzie uzyskają Państwo informacje odnośnie prac remontowych wykonywanych w naszych zasobach. 

Administrator 2021-06-08 14:09:14

Tabela sygnałów alarmowych

 

Jak należy postepować po ogłoszeniu sygnałów alarmowych i komunikatów można dowiedzieć się tutaj.

 

Administrator 2021-02-05 07:40:21

Zakaz palenia tytoniu na balkonach

Rada Nadzorcza SM "TERESA" na wniosek Zarządu wprowadziła zmianę do Regulaminu w sprawie zasad używania lokali w domach Spółdzielni oraz zasad porządku domowego i współżycia mieszkańców w Spółdzielni Mieszkaniowej „TERESA”. Zmiana ta dotyczy wprowadzenia zakazu palenia tytoni na balkonach. Nowa treść  § 5 ust. 3 brzmi : Zabrania się palenia tytoniu i używania otwartego ognia w piwnicach, na klatkach schodowych, pomieszczeniach wspólnego użytkowania, ciągach komunikacyjnych i balkonach. 

Administrator 2018-05-17 05:34:17

Odpady kuchenne

ODPADY KUCHENNE - NOWOŚĆ. Szanowni Państwo od kwietnia br. rozpocznie się odbiór ODPADÓW KUCHENNYCH. W komorach śmieciowych i altankach śmietnikowych zostaną ustawione kontenery na odpady BIO. Informację na temat co należy wrzucać do pojemnika na odpady kuchenne, a co nie powinno się w nich znaleźć można pobrać tutaj.     

Dla przypomnienia zasad segregacji śmieci proponujemy zapoznać się z ulotką na ten temat 

 

Administrator 2021-02-05 07:41:02

Bezpieczeństwo pożarowe w naszych budynkach

Zgodnie z § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz.719) zabronione jest m. in.:

 • składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji lub umieszczanie przedmiotów na tych drogach w sposób zmniejszający ich szerokość albo wysokość poniżej wymaganych wartości określonych w przepisach techniczno-budowlanych;
 • składowanie materiałów palnych w pomieszczeniach technicznych, na nieużytkowych poddaszach
  i strychach oraz na drogach komunikacji ogólnej w piwnicach.

W związku z powyższym niedopuszczalne jest składowanie na korytarzach, gankach piwnicznych oraz innych pomieszczeniach  m. in. zbędnych mebli, opakowań i innych przedmiotów. 
SM „TERESA” prosi mieszkańców o zastosowania się do ww. przepisów. 

Ku przestrodze zamieszczamy poniżej zdjęcia z pożaru na korytarzu w naszym budynku przy al. Marsz. Piłsudskiego 30.

 

img_20180124_125256586.jpg
img_3156.jpg
img_3158.jpg
img_3159.jpg

Administrator 2021-02-05 07:41:42

Droga pożarowa to nie parking.

Droga pożarowa to nie parking !!!! Przypomina się mieszkańcom, ze w trosce o bezpieczeństwo nie należ parkować na drogach przeciwpożarowych samochodów utrudniając dojazd do budynku pojazdom straży pożarnej. W chwili zagrożenia każda minuta opóżnienia akcji ratowniczej może przynieść nieodwracalne skutki. Mieszkańcu zanim zaparkujesz na drodze pożarowej pomyśl. Aby uzmysłowić Państwu trudnośći z dojazdem do budynków publikujemy dzięki uprzejmości Komendy MiejskiejPaństwowej Straży Pożarnej w Tychach prezentację na powyższy temat. Część 1 dotyczy umnormowań prawnych, a część 2, część 3 i część 4 zawiera zdjęcia jak w praktyce wyglądają drogi przeciwpożarowe.  

 

Administrator 2021-02-05 07:42:15

Wysokie kary dla właścicieli psów

15 listopada weszła w życie ustawa z 4 października 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń oraz niektórych innych ustaw. Wśród wielu zmian jest i ta, która powinna zainteresować właścicieli czworonogów. Wyraźnie zaostrzono kary za niedopilnowanie niebezpiecznych zwierząt, zwłaszcza psów ras agresywnych. Właściciel psa stwarzającego zagrożenie będzie zagrożony karą grzywny w wysokości nie 250 zł (tak było do tej pory), ale aż 5000 zł. Oprócz tego grozi mu nawet kara ograniczenia wolności albo nagana. Nowy przepis obejmuje wszystkie zwierzęta, które niewłaściwie trzymane swoim zachowaniem stwarzają niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia człowieka, bez względu na to, czy znajdują się w jakimkolwiek wykazie (np. groźnych ras).

Administrator 2018-11-20 08:00:07

Posprzątaj po swoim czworonożnym przyjacielu

Przypominamy właścicielom zwierząt domowych, szczególnie właścicielom psów, że zgodnie z przepisami jesteście Państwo zobowiązani do natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez czworonogi na trawnikach, chodnikach i innych miejscach. Właściciel zwierzęcia, które pozostawiło „pamiątkę”, może zostać ukarany przez policjanta lub strażnika miejskiego mandatem karnym. Co zrobić, aby (przede wszystkim) psie kupy zniknęły z naszych terenów? Nic prostszego. Wystarczy schylić się i zabrać ją do woreczka foliowego, którą następnie można wrzucić do ulicznego kosza na śmieci lub do kontenera na śmieci znajdującego się w altance śmietnikowej. Mamy ich kilkadziesiąt na osiedlu, więc praktycznie znajdują się one w zasięgu ręki. To nie wstyd sprzątać po swoim psie. Wstydem jest pozostawienie po nim brudów!

 

Administrator 2021-02-05 07:42:49

TLENEK WĘGLA – ZAGROŻENIA. STATYSTYKI INTERWENCJI

TLENEK WĘGLA – ZAGROŻENIA. STATYSTYKI INTERWENCJI.

Dzięki uprzejmości Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach udestępniamy Państwu prezentację na temat czadu. Pobierz  prezentację.

 

Administrator 2021-02-05 07:43:15

Dodatek energetyczny

Informacja dla osób ubiegających się o dodatek energetyczny

Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego   

 

Administrator 2021-02-05 07:44:31

Oznacz drzwi do swojego mieszkania

Zarząd Spółdzielni apeluje do mieszkańców o oznakowanie drzwi wejściowych do swoich mieszkań przynależnym mu numerem administracyjnym. Z czego wynika taki apel? Bardzo często osoby przyjezdne lub wykonujące jakieś usługi, np. dostarczyciele przesyłek, nie mogą odnaleźć Państwa numeru mieszkania. Przychodzą wówczas do spółdzielni z prośbą o wskazanie adresu konkretnej osoby. A my - zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych - nie możemy tego uczynić. Sądzimy, że nasz apel spotka się z Państwa przychylnością, a osobom poszukującym danego adresu zamieszkania ułatwi jego odnalezienie. Pamiętajmy również, że numer mieszkania znajdujący się na drzwiach do lokalu ułatwi m. in. służbom pogotowia ratunkowego szybsze znalezienie osoby oczekującej na pomoc, a wiadomo, że w tym przypadku niekiedy liczy się każda sekunda! 

Numerem mieszkania należy oznaczać również drzwi do komórki piwnicznej stanowiącej pomieszczenie przynależne do lokalu mieszkalnego.

 

Administrator 2021-02-05 07:45:03


Aby w optymalny sposób korzystać z serwisu, włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce

Na stronie wykorzystywane są pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne technologie m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Korzystając ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia.