Generic placeholder image

Montaż nowych lub remont istniejących instalacji domofonowych i ich konserwacja

W związku z planowanym zleceniem wykonania prac związanych z montażem nowych oraz remontem lub  modernizacją istniejących instalacji domofonowych zlokalizowanych w budynkach niskich w zasobach naszej Spółdzielni informujemy, iż dokładne informacje na temat przedmiotowego zadania, a także Opis Przedmiotu Zamówienia oraz wszystkie materiały i dokumenty (arkusze, formularze, wzory umów itd.) niezbędne do sporzadzenia oferty można uzyskać w Dziale Technicznym SM „TERESA”.  
Kontakt telefoniczny pod nr tel.: 32 217 45 91, 32 217 12 07.
Wyznaczony termin składania ofert w formie papierowej upływa o godz. 800 w dniu 13.04.2023 r.  
Zapraszamy do złożenie oferty.

Czytaj więcej »

Generic placeholder image

Łatwy dojazd – czysta okolica

Master – Odpady i Energia Sp. z o.o. w Tychach prowadzi akcjię pod nazwą „Łatwy dojazd – czysta okolica”.

Ze  szczegółami można zapoznać się tutaj.

Apelujemy do Państwa o nieparkowanie w miejscach niedozwolonych i o nieutrudnianie dojazdu do śmietników pojazdom wywożącym odpady. 

Czytaj więcej »

Generic placeholder image

Przerwa w dostawie ciepłej wody

Jak informuje PEC nastąpi przerwa w dostawie ciepłej wody w dniu 23.03.2023 r. w godzinach do  8.00 do 19.00 dla następujących budynków: ul. Tołstoja 60-62 i 66-68. Ze szcegółami można zapoznać się tutaj 

Czytaj więcej »


Dyżur awaryjny

DYŻUR AWARYJNY całodobowy
 32 217−45−91
 668−740−483

 ul. Turkusowa 7 w Tychach

TELEFON AWARYJNY całodobowy
w przypadku awarii windy
601−465−540

Awarie nowo montowanych domofonów w budynkach wysokich 

600-558-618 

Zajęcia cykliczne organizowane przez Klub "Tuptuś"

Harmonogram wywozu odpadów w 2022 r.

Telefony alarmowe

POLICJA 997 , 32−325−62−00
STRAŻ MIEJSKA 986, 32−776-39-86
STRAŻ POŻARNA 998, 32−227−20−11
POGOTOWIE RATUNKOWE 999, 32−327−49−99
POGOTOWIE ENERGET. 991, 32−303-09-91
POGOTOWIE GAZOWE 992, 32-227-31-24
POGOTOWIE WOD−KAN. 994, 32−227−40−31
POGOTOWIE PEC 32-325-64-25

Koronawirus: informacje i zalecenia

Poniżej znajdują się ulotki na temat jak chronić się przed zakażeniem koronawirusem.

Pobierz ulotki tutaj.

Dzielnicowy

Nasz dzielnicowy to:

ST. SIERŻ. ZBIGNIEW ŁOSOŃ​  

tel.: 504 801 472  i 47 85 513 52

mail 

dzielnicowy.tychy.10@tychy.ka.policja.gov.pl

Urząd Skarbowy

Jakość powietrza w naszej okolicyPOGODA

Jak segregować odpady

Jeżeli masz wątpliwości jak segregować śmieci możesz to sprawdzić w wyszukiwarce zamieszczonej stronie internetowej firmy MASTER-Odpady i Energia Sp. z o.o. w Tychach. link do wyszukiwarki znajdziesz tutaj. Wpisując nazwę odpadu w wyszukiwarce dowiadujesz sie do jakiego pojemnika należy wrzucić odpad oraz miejsce gdzie należ go dostarczyć. Filmik instruktażowy dotyczący ulotki elektrostatycznej Segreaguj

Historia
 
HISTORIA SM „TERESA”
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „TERESA” jest stosunkowo młodą spółdzielnią. Wyłoniła się ona ze struktury Tyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Oskard” w Tychach posiadającej 11 Rejonów Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i z działającymi przy nich Radami Osiedla będącymi organami pomocniczymi Rady Nadzorczej. SM „TERESA” powstała na bazie Rejonu Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi nr VI z siedzibą przy al. Marsz. Piłsudskiego 32 (dawna ul. Hanki Sawickiej), który administrował zasobami mieszkaniowymi osiedli „T” i „T-1”. 
Pismem z dnia 20.12.1990 roku Rada Osiedla Rej. GZM nr VI TSM „Oskard” z uprawnieniami Komitetu Osiedlowego nr 24 poinformowała Zarząd TSM „Oskard” o powołaniu Grupy Inicjatywnej, której zadaniem było przygotowanie odpowiednich dokumentów do podziału TSM „Oskard” oraz powołanie nowej spółdzielni obejmującej zasoby mieszkaniowe tego Rejonu. W skład Grupy Inicjatywnej weszły trzy osoby:
1. Witold BRAUN
2. Jerzy KULIGOWSKI 
3. Marian STEPIEŃ 
29 grudnia 1990 roku wymieniona Grupa Inicjatywna wystąpiła do Zarządu TSM „Oskard” z żądaniem zwołania Zebrania Przedstawicieli Członków TSM „Oskard” w celu podjęcia uchwały o podziale TSM „Oskard”. Do wniosku załączono listę członków z os. „T” i „T-1” z podpisami 1028 osób deklarujących chęć utworzenia nowej spółdzielni. Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli Członków TSM „OSKARD” Uchwałą Nr 2/91 z dnia 27 kwietnia 1991 roku postanowiło wydzielić niektóre Rejony GZM w samodzielne spółdzielnie, w tym m.in. budynki położone w osiedlach „T” i „T-1”.
 
13 maja 1991 roku na zebraniu założycielskim pięciu przedstawicieli członków na Zebranie Przedstawicieli Członków TSM „Oskard” (Jerzy GACEK, Paweł GÓRA, Kazimierz MOROZIŃSKI, Lucjan KOWALSKI, Jerzy KULIGOWSKI) uchwaliło statut Spółdzielni Mieszkaniowej „TERESA”. Na zebraniu założycielskim Spółdzielni Mieszkaniowej „TERESA”, które odbyło się 21 maja 1991 roku dokonano wyboru jedenastu członków Rady Nadzorczej. Do Rady Nadzorczej weszły następujące osoby:
1. Witold BRAUN 
2. Paweł GÓRA 
3. Henryk KAPICA 
4. Władysław KRASUSKI 
5. Lucjan KOWALSKI 
6. Jerzy KULIGOWSKI 
7. Stanisław MATYSIAK 
8. Andrzej NOWAK 
9. Bogusław SZCZUREK 
10. Grzegorz TWOREK 
11. Halina WRÓBLEWSKA 
Pierwsze dwudniowe posiedzenie Rady Nadzorczej odbyło się 24 i 29 maja 1991 roku. Na spotkaniu tym m. in.:
1. Wybrano prezydium Rady Nadzorczej, w składzie:
a) Jerzy KULIGOWSKI - Przewodniczący
b) Grzegorz TWOREK - Zastępca Przewodniczącego
c) Andrzej NOWAK - Sekretarz
2. Powołano Komisje:
a) rewizyjną, w składzie:
Paweł GÓRA 
Henryk KAPICA 
Andrzej NOWAK 
Bogusław SZCZUREK
b) gospodarki zasobami mieszkaniowymi, w składzie:
Witold BRAUN 
Lucjan KOWALSKI 
Władysław KRASUSKI 
Stanisław MATYSIAK 
Grzegorz TWOREK
Halina WRÓBLEWSKA
3. Wybrano pierwszy Zarząd Spółdzielni, w składzie:
a) Leszek MIKA - Prezes Zarządu
b) Irena NAWROTEK - Z – ca Prezesa ds. techniczno – eksploatacyjnych 
c) Andrzej ŚMIŁOWSKI - Z – ca Prezesa ds. ekonomicznych, Główny Księgowy
Ponadto na posiedzeniu tym przyjęto strukturę organizacyjną Rady Nadzorczej oraz strukturę organizacyjną SM „TERESA”.
29 maja 1991 roku Zarząd Spółdzielni wystąpił z wnioskiem do Sądu Rejonowego VIII Wydział Gospodarczy w Katowicach o wpisanie powstałej Spółdzielni Mieszkaniowej „TERESA” z siedzibą w Tychach przy al. Marszałka Piłsudskiego  32 (dawna ul. Hanki Sawickiej) do rejestru spółdzielni. 12 lipca 1991 roku Sąd Rejonowy w Katowicach na posiedzeniu niejawnym postanowił pod numerem Rs 1274 zarejestrować Spółdzielnię Mieszkaniową „TERESA”. 
 
 
W tym samym dniu odbyło się pierwsze posiedzenie Zarządu, w którym poza członkami Zarządu uczestniczyli pracownicy Spółdzielni: Ewa BARANOWICZ, Elżbieta KOBIELA i Wiesława ZIEMCZYK. Na pierwszym posiedzeniu zatwierdzono stawki opłat za korzystanie z lokali, omówiono sprawę obiegu dokumentów księgowo – finansowych oraz ustalono warunki pracy i płacy dla pracowników Spółdzielni.
 
 
SM „TERESA” zatrudniała wówczas 37. pracowników (bez członków Zarządu). 
W kolejnych latach ilość osób zatrudnionych w Spółdzielni ulegała zmianom z uwagi na przekazanie firmom zewnętrznym m. in. obsługi technicznej zasobów oraz sprzątania budynków i terenów przyległych. 
W 1991 roku Spółdzielnia posiadała 30 budynków wielorodzinnych (osiedle „T” 16 budynków, osiedle „T-1” 14 budynków), 55 domków jednorodzinnych szeregowych (os. T-1) i jeden pawilon handlowy. Pierwszym budynkiem na osiedlu „T” przekazanym do eksploatacji w dniu 30 czerwca 1978 roku był budynek nr 3 przy al. Marsz. Piłsudskiego 52 – 56. Natomiast na osiedlu „T-1” pierwszy budynek przekazano do eksploatacji w dniu 17 lipca 1980 roku i był to budynek nr 9 przy ul. K. Przerwy Tetmajera 2 – 4. 
Uchwałą Zebrania Przedstawicieli Członków SM „TERESA” nr 09/04/99 z dnia 23 kwietnia 1999 roku dokonano podziału Spółdzielni, w ten sposób, że wydzielono osiedle domków jednorodzinnych położonych przy ul. Bajkowej 11 – 25 i 29 - 43 oraz przy ul. Kazimierza Przerwy Tetmajera 5 – 17, 21 – 35, 39 – 53, 57 – 71 i 77 – 91 w Tychach, z którego powstała Spółdzielnia Domów Jednorodzinnych im. K. Przerwy Tetmajera. Przyjęto również, że datę podziału stanowi dzień 31.12.1998 roku. Powierzchnia użytkowa zasobów Spółdzielni na dzień podziału wynosiła:
-  osiedle „T” - 88 816,27 m
-  osiedle „T-1” - 14 512,20 m2
-  domki jednorodzinne os. „T-1” -   4 984,10  m2
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych uchwałami Zarządu z 2003 roku zasoby Spółdzielni zostały podzielone na 8 nieruchomości, tj.:
-   Nieruchomość nr I – stanowią budynki znajdujące się przy al. Marsz. Piłsudskiego 28 – 36,  40 – 46, 52 - 56  i 62 – 66. W nieruchomości tej znajduje się 676 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 38 149,12 m2;
-   Nieruchomość nr II – stanowią budynki znajdujące się przy ul. Turkusowej 21 - 27, 15 - 19 i 7 – 13. W nieruchomości tej znajduje się 176 lokali mieszkalnych 
o łącznej powierzchni użytkowej 10 034,24 m2;
-  Nieruchomość nr III – stanowią budynki znajdujące się przy ul. Tołstoja 2 - 12, 14 - 26, 28 -36, 40 - 48 i 50 – 56. W nieruchomości tej znajduje się 458 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 26 010,91 m2;
-   Nieruchomość nr IV – stanowią budynki znajdujące się przy ul. Tołstoja 66 - 68, 60 - 62, 13 - 15 i 9 – 11. W nieruchomości tej znajduje się 264 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 14 799,23 m2;
-   Nieruchomość nr V – stanowią budynki znajdujące się przy ul. Armii Kra-jowej 31 – 35, 37 – 39, 41 – 45, 47 – 49, 51 – 55 i 57 – 59. W nieruchomości tej znajduje się 135 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 7 008,60 m2;
-  Nieruchomość nr VI – stanowią budynki znajdujące się przy ul. K. Przerwy Tetmajera  2 – 4 oraz ul. Armii Krajowej 69 – 71, 73 – 75 i 77 – 79. W nieruchomości tej znajdują się 72 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni użytkowej 3 702,00 m2;
-  Nieruchomość nr VII – stanowią budynki znajdujące się przy ul. Na Grobli 2 – 4, ul. Armii Krajowej 81 - 83 ul. K. Przerwy Tetmajera  24 – 26 i 28 – 30. W nieruchomości tej znajduje się 79 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 3 801,60 m2;
-  Nieruchomość nr VIII – stanowi pawilon handlowy przy ul. Turkusowej 5.
Wielkość poszczególnych nieruchomości wielobudynkowych prezentuje wykres.
 
 
Na dzień powstania SM „TERESA” zrzeszała 1907 członków. Natomiast na koniec roku 2017 zarejestrowanych było 2261 członków. 
 
DZIAŁALNOŚC SPOŁECZNA, OŚWIATOWA I KULTURALNA
Od początku powstania Spółdzielni Mieszkaniowej „TERESA” działalność społeczna, oświatowa i kulturalna prowadzona była w klubie „Tuptuś” zlokalizowanym przy ul. Turkusowej 21 w Tychach. W związku z przeprowadzoną kontrolą i wydaną opinią przez Inspektora ds. ppoż. oraz po przeanalizowaniu kosztów prowadzenia tej działalności, na wniosek Zarządu Spółdzielni, Rada Nadzorcza w dniu 07.12.1996 r. podjęła uchwałę nr 112/12/96 w sprawie zlikwidowania z dniem 01.01.1997 roku działalności społecznej i kulturalnej prowadzonej w ww. klubie.
W trakcie Zebrań Grup Członkowskich odbywających się w dniach 24.04.1997 r. (budynki wysokie) i 06.05.1997 r. (budynki niskie os. T) przyjęto do realizacji wnioski dotyczące wznowienia działalności klubu osiedlowego po wyszukania odpowiedniego pomieszczenia zgodnego z przepisami. Również Zebranie Przedstawicieli Członków SM „TERESA”, które obradowało w dniu 23.05.1997 roku uchwałą nr 17/97 zobowiązało Radę Nadzorczą i Zarząd Spółdzielni do reaktywowania działalności kulturalnej i społecznej w klubie przy odpowiednim zwiększeniu stawki opłat na tę działalność. Realizując postanowienia tej uchwały w dniu 21.10.1997 roku klub „Tuptuś” wznowił działalność w nowym lokalu znajdującym się przy ul. Tołstoja 60a w Tychach, gdzie jest ona prowadzona do dnia dzisiejszego. 
W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Walne Zgromadzenie SM „TERESA”, które odbyło się w dniach 17 i 18 czerwca 2008 roku podejmując uchwałę nr 12/06/2008 postanowiło kontynuować prowadzenie działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej na rzecz członków Spółdzielni i ich rodzin – zgodnie z postanowieniami statutu.
W okresie swej działalności dla dzieci i młodzieży organizowane były i są między innymi turnieje: w piłkę nożną, kręgle, uni-hokeja, bilarda, tenisa stołowego, przedstawienia teatralne, a także warsztaty plastyczne. Ponadto organizowane są wyjścia do kina, na kręgielnię lub basen. Dla osób dorosłych organizowane są wycieczki krajoznawcze, a także zajęcia z aerobiku i aqua – aerobiku. 
 

Administrator 2021-02-05 07:52:21


Aby w optymalny sposób korzystać z serwisu, włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce

Na stronie wykorzystywane są pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne technologie m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Korzystając ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia.